Wzory podań

Uwaga !!!
Studenci składający podania, zobowiązani są do zgłoszenia się w terminie 14 dni do właściwego dziekanatu celem zapoznania się z treścią i potwierdzenia odbioru wydanej decyzji.

 

wniosek o zaświadczenie dla studenta przenoszącego się do innej Uczelni

wniosek o przeniesienie do innej uczelni

wniosek o  przeniesienie z innej uczelni

wniosek o przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne

wniosek o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne

wniosek o przeniesienie na inny kierunek studiów

wniosek o uczestnictwo w zajęciach z przedmiotów nieobjętych planem studiów danego kierunku

wniosek o zamiane przedmiotu do wyboru

wniosek o przyznanie IPPS

karta deklaracji – IPPS

wniosek o przyznanie IOS

wniosek o zaliczenie komisyjne

wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu poza sesją egzaminacyjną

wniosek o egzamin komisyjny

wniosek o powtarzanie semestru

wniosek o rezygnacje ze studiów

wniosek o wznowienie studiów

wniosek o wznowienie studiów bez obowiązku uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów objętych planem studiów ostatniego semestru oraz uzupełnienia różnic programowych

wniosek o urlop krótkoterminowy

wniosek o urlop długoterminowy

wniosek o nowy termin złożenia pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej)

wniosek o wyznaczenie nowego promotora pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej)

wniosek o duplikat dokumentu