Sylwetka absolwenta

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

 

Kim będziesz po ukończeniu studiów?

 

Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posiądzie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi. Będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera (kierownika) średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach oraz do prowadzenia własnej działalności. Posiądzie umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz do pracy w zespole. Będzie przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim. Będzie przygotowany do poruszania się na rynku pracy i zmiany zatrudnienia. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. W zależności od ukończonej specjalności absolwent uzyska kwalifikacje pozwalające na ubieganie się o zatrudnienie między innymi w: biurach podróży, wybranych jednostkach infrastruktury noclegowej (hotele, motele, pensjonaty itp.) i innych podmiotach w obszarze turystyki, instytucjach administracji państwowej i samorządowej w zakresie sportu i turystyki, klubach sportowych, stowarzyszeniach kultury fizycznej, miejskich i gminnych ośrodkach sportu i rekreacji.


Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Absolwent będzie posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent zdobędzie umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent opanuje umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Będzie potrafił definiować i samodzielnie kierować złożonymi projektami społecznymi, biorąc odpowiedzialność za aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć. Będzie gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.