Stypendia

              

                                                             

Stypendia na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką - pokój 12
             mgr Katarzyna Wierzbicka - specjalista
           e-mail: k.wierzbicka@awf.katowice.pl
telefon: (32) 207-52-49
I i II stopień
                                                             Godziny otwarcia: 
                            Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:30 - 14:00 (przerwa 12:00 - 12:30)
                            Środa: nieczynne
                            Sobota: 9:00 - 13.00 (wg miesięcznego harmonogramu)

 

 

Stypendia w roku akademickim 2019/2020
 Termin składania wniosków do 15.10.2019 do godz. 15:00
 Stypendium socjalne Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
pokój 102 A
 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Dziekanat
 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 Zapomoga

 

Stypendium Ministra w roku akademickim 2019/2020
 Termin składania wniosków

 do 11.10.2019 do godz. 15:00

Dziekanat p. 12

 Lista polskich związków sportowych    

 Szczegółowe informacje na temat stypendiów Ministra   Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wniosek)

 

Stypendium ministra na rok akademicki 2019/2020 może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w roku akademickim 2019/2020 oraz wykazał się :

  1. znacznymi osiągnięciami naukowymi,
  2. lub artystycznymi związanymi ze studiami,
  3. lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi,

uzyskanymi w okresie studiów od dnia:

  • rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia
  • rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
  • 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Podstawa prawna przyznawania stypendium ministra dla studentów wraz z drukami :

 


Regulamin Pomocy Materialnej

Zarządzenie Nr 30/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia10 września 2019 r., w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYPENDIA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

Szanowni Studenci!

Zgodnie z zarządzeniem Nr 28/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 września 2018 r. wnioski o uzyskanie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/19 składać należy:

1) w dziekanacie wydziału, w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi;

2) w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich w przypadku stypendium socjalnego, wnioski należy składać w pok. nr 102

 

Wzory wniosków stanowią załącznik do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów wprowadzonego zarządzeniem

Regulamin (pobierz)

Wzory wniosków (pobierz)

 

STYPENDIUM MINISTRA ROK AKADEMICKI 2018/2019
 
 
Osoby zainteresowane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia w dziekanacie

Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką (pokój nr 12).

Termin składania wniosków: 17.09.2018r.

 Przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami !!!

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 lipca 2015 r. (pobierz)
  • Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra 2018/2019 (pobierz)
  • Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki