Wzory podań

1. Zaświadczenia - zaświadczenie dla studenta przenoszącego się do innej uczelni  (PDF)

2. Przeniesienie studenta z innej uczelni (PDF)

3. Przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne (PDF)

4. Przeniesienie na inny kierunek w AWF Katowice (PDF)

5. Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne (PDF)

6. Zajęcia dodatkowe - uczestnictwo w zajęciach z przedmiotów nieobjętych planem studiów (PDF)

7. IPPS (PDF)

8. IOS  (PDF)

9. Zaliczenie komisyjne (PDF)

10. Egzamin komisyjny (PDF)

11.Wyznaczenie terminu egzaminu poza sesją egzaminacyjną (PDF)

12. Przedłużenie sesji (PDF)

13. Powtarzanie przedmiotu (PDF)

14. Powtarzanie semestru studiów (PDF)

15. Wznowienie studiów (PDF)

16. Wznowienie studiów bez obowiązku uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów objętych planem studiów ostatniego semestru oraz uzupełniania różnic programowych (PDF)

17. Urlop krótkoterminowy (PDF)

18. Urlop długoterminowy (PDF)

19. Uczestnictwo w niektórych zajęciach i przystępowanie do zaliczeń oraz egzaminów w trakcie urlopu (PDF)

20. Nowy termin złożenia pracy dyplomowej (PDF)

21. Wyznaczenie nowego promotora (PDF)

22. Wyznaczenie drugiego (ostatecznego) terminu egzaminu dyplomowego (PDF)

23. Duplikat dokumentu (PDF)

24. Rezygnacja ze studiów (PDF)

25.Zaliczenie praktyki (PDF)