Sprawy doktoranckie 

Doktoranci kształcący się w ramach Studiów Doktoranckich

 

Ze względu na zaistniałą sytuacje związaną z pandemią COVID, proszę o przesłanie KARTY PRAKTYK I DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ DOKTORANTA (zastępuje dotychczasową Kartę Praktyk Doktoranta) w formie elektronicznej (ksero z podpisami) lub przedłożenie jej osobiście w biurze obsługi Szkoły Doktorskiej (pokój 8). Karta powinna zawierać informacje dotyczącą prowadzenia zajęć (praktyk) w formie zdalnej w semestrze letnim 2020.

W przypadku kiedy doktorant takich praktyk nie przeprowadził należy podać informację o prowadzonej działalności analitycznej dotyczącej wyników badań wykonanych przed pandemią (w opisie szczegółowo podać należy cel badań, ilość badanych oraz daty przeprowadzonych badań) lub informację o przygotowywaniu publikacji naukowych (w opisie podać należy tytuł publikacji i autorów oraz przewidywany termin wysłania artykułu i nazwę periodyku do którego artykuł będzie wysyłany lub został wysłany).

Jeżeli doktorant przygotowuje dysertację (doktoranci kończący 8 semestr oraz pozostający na przedłużeniach), taka informacja powinna również zostać zamieszczona z jednoczesnym doprecyzowaniem na jakim etapie jest przygotowywana dysertacja i przewidywanym terminem ukończenia dysertacji oraz jej formę (monografia autorska czy monotematyczny cykl publikacji lub rozdziałów monografii).

W przypadku osób zatrudnionych w AWF Katowice, proszę o odpowiednie ustosunkowanie się do Cz. 3. KARTY PRAKTYK I DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ DOKTORANTA. Osoby te zwolnione będą z konieczności informacji dotyczących praktyk dydaktycznych. Nie są jednak zwolnione z informacji dotyczących prowadzonych badań i etapu na którym znajduję się, w aspekcie dysertacji doktorskiej.

 

Kierownik Szkoły Doktorskiej i Studiów doktoranckich

dr hab. Adam Maszczyk prof. AWF Katowice

 

KARTY PRAKTYK I DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ DOKTORANTA (pobierz)

 

 

 


STUDIA DOKTORANCKIE II rok

wybór przedmiotów na 5 i 6 semestr w roku akademickim 2020/2021.

Proszę o dokonanie wyborów przez USOSWEB.

Każdy doktorant dokonuje dwóch wyborów:

1. Zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe SEMESTR V

2. Zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe SEMESTR VI

       Termin rejestracji:

       od 16.03.2020r. godz. 10:00

       do 19.03.2020 r. godz. 23:59

Każdy doktorant wybiera jeden przedmiot w danym semestrze z zajęć rozwijających umiejętności zawodowe, przygotowujących doktoranta do pracy badawczej lub badawczo-rozwojowej:

SEMESTR V

      1. Problemy badawcze w treningu sportowym.

      2. Humanistyczne aspekty kultury fizycznej.

      3. Społeczne aspekty kultury fizycznej.

SEMESTR VI

      1. Metabolizm wysiłkowy.

      2. Ekonomiczne aspekty kultury fizycznej.


 

Od semestru letniego 2016/2017 obowiązuje KARTA PRAKTYK DOKTORANTA, (pobierz) którą należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i podpisaną złożyć w Dziekanacie Studiów Doktoranckich do końca sesji poprawkowej.

Niezłożenie karty w terminie skutkować będzie niezaliczeniem semestru.

 

Informacje na temat IPPSD


Uwaga Uczestnicy Studiów Doktoranckich
Proszę zgłaszać do Działu Informacji Naukowej (Biblioteka AWF)publikacji pisanych wspólnie z pracownikami AWF Katowice telefonicznie: 32/2075360 lub elektronicznie: info@awf.katowice.pl


Druk upoważnienia

Druk upoważnienia dla kierownika studiów doktoranckich w celu wpisania zaliczenia do systemu uczelnianego USOS z przedmiotu - seminarium doktorskie przez opiekunów naukowych spoza AWF Katowice (pobierz)


Uwaga Słuchacze Studiów Doktoranckich
stacjonarnych – I rok

Opłata za legitymację doktoranta wynosi 17zł.
W/w kwotę należy wpłacić na indywidualne konto USOS, osoby które nie posiadają hasła do konta proszone są o odebranie go w dziekanacie studiów doktoranckich pokój nr 8.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.