Zasady przyznawania i wzory wniosków

Świadczenia dla doktorantów oraz stypendia, o których mowa poniżej, dotyczą doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020. 

Świadczenia dla doktorantów finansowane z funduszu stypendialnego wypłacane są przez dziewięć miesięcy, od listopada do lipca, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów.

Wzory wniosków

Oświadczenie i deklaracja doktoranta, klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (należy załączyć do każdego składanego wniosku o pomoc materialną)
Stypendium socjalne

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

  1. Załącznik Nr 2c
  2. Załącznik Nr 2d
  3. Załącznik Nr 2e
  4. Załącznik Nr 2f
  5. Załącznik Nr 2g
Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stypendium rektora
Zapomoga
Dom studenta

 

Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, wypłacane jest przez dwanaście miesięcy, od października do września zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. Wzory wzniosków do pobrania

Zasady przyznawania i wzór wniosku o stypendium ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców zawiera rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.