Zasady przyznawania i wzory wniosków

Studenci mogą ubiegać się o świadczenia z funduszu stypendialnego, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów.

Od roku akademickiego 2020/2021 wnioski o uzyskanie świadczeń dla studentów należy składać poprzez system USOS.

INSTRUKCJE USOS
Wprowadzanie numeru konta
Oświadczenie o dochodach
Wniosek o stypendium socjalne
Wniosek o stypendium rektora

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o stypendium socjalne

Wzory oświadczeń

Załącznik Nr 1 Oświadczenie wnioskodawcy oraz członków rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym ubiega się o przyznanie świadczenia
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych

 

STYPENDIUM MINISTRA DLA STUDENTÓW I WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Zasady przyznawania stypendium ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców i wzór wniosku zawiera Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

mgr Maksymiliana Krupa-Skalska, Katowice, dnia 1 października 2020 r.

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.