Świadczenia dla doktorantów - aktualności

Szanowni Doktoranci, 

Informujemy, iż od roku akademickiego 2020/2021 wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi będą przyjmowane drogą elektroniczną przez system USOS. Termin uruchomienia modułu w systemie USOS zostanie podany nie wcześniej niż 28 września 2020 r. 

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2020/2021.  Dokumenty będą wymagane do załączenia w formie skanów w oświadczeniu o dochodach za rok 2019 wypełnianym w systemie USOS.

Wszelkie informacje udzielane są mailowo: m.krupa@awf.katowice.plm.ksiazek@awf.katowice.pl bądź telefonicznie: tel. (32) 207-54-36.

mgr Maksymiliana Krupa-Skalska, Katowice 03.09.2020 r. 

------------

Szanowni Doktoranci,

W związku z opóźnieniami prac nad uruchomieniem modułu w systemie USOS, w sprawach pilnych prosimy składać wnioski o świadczenia drogą elektroniczną (e-mail) lub korespondencyjną (przesyłki pocztowe, najlepiej za potwierdzeniem odbioru).

Kierownik Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich, Katowice, dnia 21 kwietnia 2020 r.

------------

Szanowni Doktoranci,

W związku z koronawirusem SAR-CoV-2 wnioski o świadczenia będą przyjmowane drogą elektroniczną, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przez system USOS. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem niezbędnych modułów, prosimy o cierpliwość. Informacja o uruchomieniu tej użyteczności systemu  zostanie podana do wiadomości niezłwocznie.

Kierownik Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich, Katowice, 26 marca 2020 r.

------------

Świadczenia dla doktorantów oraz stypendia, o których mowa poniżej, dotyczą doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.      

Zgodnie z zarządzeniem Nr 30/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10 września 2019 r. wnioski o uzyskanie świadczeń dla doktorantów składać należy w terminie do dnia 15 października 2019 r. do godz.15.00. Miejsce składania wniosków:

1) biuro do spraw obsługi studiów doktoranckich (pokój nr 8, budynek główny, parter), w przypadku stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi;

2) Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich w przypadku stypendium socjalnego; wnioski o stypendium socjalne należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w pokoju nr 213, (I piętro Wielofunkcyjna Hala Sportowa z pływalnią). W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny: 32 2075443, 32 2075121.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (zarządzenie Nr 31/2019) wnioski o stypendia doktoranckie należy składać w terminie od 1 do 5 października 2019 r. w biurze do spraw obsługi studiów doktoranckich (pokój nr 8, budynek główny, parter).

Specjalista ds. administracji, mgr Grażyna Ciapała

Katowice, dnia 24 września 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.