Znajomość języka polskiego

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przyjmuje cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim. Potwierdzeniem znajomości języka polskiego przez cudzoziemca jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • ukończenie  kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (lista jednostek wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego);
  • ​posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego potwierdzającego znajomość języka polskiego co najmiej na poziomie biegłości językowej B1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
  • złożenie oświadczenia (treść oświadczenia do wydruku) i uzyskanie potwierdzenia Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przez cudzoziemca pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim;
  • posiadanie świadectwa dojrzałości wydanego w polskim systemie oświaty;
  • ukończenie szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.