Wymagane dokumenty

Na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie:

 • ankieta osobowa (wydruk z systemu IRK),
 • poświadczoną przez Akademię kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (więcej informacji),
 • poświadczoną przez Akademię kopię  dokumentu (świadectwo zagraniczne) uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce (więcej informacji),
 • poświadczoną przez Akademię kopię apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski lub decyzję o uznaniu świadectwa zagranicznego na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw (nie dotyczy matur IB i EB) (więcej informacji),
 • poświadczoną przez Akademię kopię poświadczonego tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski
  (nie dotyczy dyplomów IB i EB) (więcej informacji),
 • kolorowe zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, które kandydaci wprowadzają na swoje konto w systemie IRK, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia,
 • dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
 • poświadczoną przez Akademię kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (więcej informacji),
 • poświadczoną przez Akademię kopię dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce (więcej informacji),
 • kandydaci na kierunki, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia – zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (nie dotyczy kierunku zarządzanie) (więcej informacji).

Na studia drugiego stopnia:

 • ankieta osobowa (wydruk z systemu IRK),
 • poświadczoną przez Akademię kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (więcej informacji),
 • poświadczoną przez Akademię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu (więcej informacji),
 • poświadczoną przez Akademię kopię apostille lub legalizację dla dyplomu wydanego poza granicami Polski (więcej informacji),
 • poświadczoną przez Akademię kopię poświadczonego tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski
  (więcej informacji),
 • kolorowe zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, które kandydaci wprowadzają na swoje konto w systemie IRK, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia),
 • dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
 • poświadczoną przez Akademię kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (więcej informacji),
 • poświadczoną przez Akademię kopię dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce (więcej informacji),
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia (więcej informacji),
 • kandydaci na kierunki, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia – zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (nie dotyczy kierunku zarządzanie) (więcej informacji).

W przypadku pytań, wątpliwości tel. (032) 207 51 21; 207 53 57, e-mail: rekrutacja@awf.katowice.pl