Opłaty za studia

Zasady pobierania od cudzoziemców opłat za studia określa uchwała Nr AR001-3-IX/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności.

Aktualną wysokość opłat za odbywanie studiów na zasadach odpłatności przez cudzoziemców podejmujących naukę od roku akademickiego 2018/2019 reguluje zarządzenie 26/2018.