O projekcie

Kształcenie kadr dla sportu – zintegrowany program uczelni

Cel główny projektu: Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom otoczenia społeczno-gospodarczego oraz koniecznością dostosowania się do zmian w szkolnictwie wyższym, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zrealizuje projekt, którego celem głównym jest wdrożenie jednego jednolitego Zintegrowanego Programu Rozwoju Uczelni mającego na celu poprawę jakości, skuteczności oraz dostępności szkolnictwa wyższego dostosowanego do Ustawy 2.0 oraz kształcenia na poziomie równoważnym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni obejmuje dostosowanie kierunku sport do nowej specjalności trener wybranej dyscypliny sportu. Dodatkowo studenci będą mieli możliwość skorzystania z certyfikowanych szkoleń i warsztatów, dodatkowych zajęć/zadań praktycznych realizowanych w formie projektowej oraz wspólnie z pracodawcami w zakresie kompetencji instruktorskich i trenerskich. Działania te przyczynią się do podniesienia kompetencji nie tylko zawodowych, ale również komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie oraz w zakresie przedsiębiorczości, program obejmie wsparciem 202 studentów.

Projekt przyczyni się do: 

● poprawy funkcjonowania uczelni w obszarze zarządzania jakością kształcenia, kadrami, finansami oraz własnością intelektualną i procesem badawczym w ramach wsparcia zmian organizacyjnych,
● podniesienia kompetencji niezbędnych do wprowadzenia zmian jakościowych wśród kadr w systemie szkolnictwa wyższego
● wielotorowego wsparcia prowadzącego do podnoszenia kompetencji.

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

1.2 Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

1.4 Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

1.5 Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18

1.7 Okres realizacji projektu: od: 2019-05-01 do: 2023-04-30

 

Kierownik projektu: dr hab. Rajmund Tomik prof. nadzw. AWF Katowice

Informacja o wynikach oceny merytorycznej

Projekty ocenione pozytywnie 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.