O projekcie

Wykwalifikowany nauczyciel WF absolwentem AWF w Katowicach

nr umowy  POWR.03.01.00-00-KN27/18

Wartość projektu: 1 915 704,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 1 614 555,33 zł

Cel główny projektu: Podniesienie jakości usług edukacyjnych Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w powiązaniu z wymogami rynku pracy i budowaniem gospodarki opartej na wiedzy poprzez wdrożenie nowego programu kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne dla 64 studentów studiów II stopnia.

Po konsultacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym podjęto decyzję o konieczności modyfikacji aktualnego programu kształceni na kierunku wychowania fizyczne i dostosowanie go do modelowego programu kształcenia nauczycieli wypracowanego przez MNiSW, tak aby dostarczyć na rynek pracy wykwalifikowanych nauczycieli wychowania fizycznego, a tym samym ograniczyć ww. zjawisko związane z absencją uczniów w lekcjach, zapobiegać chorobom cywilizacyjnym oraz krzewić wśród dzieci i młodzieży zdrowy i aktywny tryb życia.

Nowy program kształcenia wypracowany w ramach projektu przyczyni się do rozwoju kompetencji pedagogicznych i kompetencji społecznych. Przygotuje studentów do roli nauczyciela wychowania fizycznego. Interdyscyplinarna integracja w zakresie pedagogiki, psychologii i dydaktyki przedmiotowej pomoże studentom w rozwiązywaniu problemów rozwoju uczniów, zwracając szczególną uwagę na uczenie się, przygotowując go także do pracy z dzieckiem o różnych potrzebach edukacyjnych Priorytetem kształcenia będzie praktyka jako centrum modelu kształcenia z uwzględnieniem poszczególnych etapów edukacji, w których akcentowana będzie integracja pedagogiczno-psychologiczno-dydaktyczna.

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

1.2 Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

1.4 Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

1.5 Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18

1.7 Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2022-09-30

Kierownik projektu: dr hab. Dorota Groffik prof. nadzw. AWF Katowice

Informacja o wynikach oceny merytorycznej

Projekty ocenione pozytywnie

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.