Srebrny - S

Wymagana dokumentacja do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora (pobierz)

Wniosek o wyznaczenie promotora (pobierz)

Oświadczenie kandydata na promotora (pobierz)

Wniosek o wszczęcie postępowania (pobierz)

Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Oświadczenie o nieubieganiu się.... (pobierz)

 

Akty Prawne:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1818/1

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie Wyższym i nauce http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001669

Uchwała Senatu w sprawie zasad prowadzenia postępowań w sprawie  nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego (pobierz)

Uchwała Senatu w sprawie zadań Rady Naukowej AWF Katowice (pobierz)

Regulamin Rady Naukowej AWF Katowice (pobierz

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego (pobierz)

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.