Przeźroczysty - P

 

Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnych (pobierz)

Wniosek o wyznaczenie terminów egzaminów doktorskich (pobierz)

Zobowiązanie - pokrycie kosztów przewodu - instytucja (pobierz)

Zobowiązanie - pokrycie kosztów przewodu - osoba fizyczna (pobierz)

 

Akty Prawne:

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030650595

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000261

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie Wyższym i nauce http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001669

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1818/1

Uchwała Senatu w sprawie zasad prowadzenia postępowań w sprawie  nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego (pobierz)

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.