Limity i wysokość świadczeń

Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenia Nr 50a/2018 w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 49/2018 w sprawie limitów stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie limitów doktorantów uprawnionych do uzyskania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz wysokości tych świadczeń w woku akadmickim 2018/19

Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej oraz wysokości podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów 2018/19