Limity i wysokość świadczeń

Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 48a/2018 w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie limitów studentów uprawnionych do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim 2018/2019

Zarzadzenie Nr 28/2018 w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej oraz wysokości podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów 2018/19