Formularz zgłoszeniowy w konferencji licencyjnej z koszykówki

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice, (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konferencji ….., wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie a także w celu dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym, organami egzekucyjnymi w przypadku nieuregulowania należności za Konferencję.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, tj. przepis art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć zgodę bez podania przyczyny. W takim przypadku Pani/Pana podanie nie będzie dalej rozpatrywane przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. W celu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymagane jest przyjście osobiście do siedziby Administratora.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Prawa te może Pani/Pan realizować osobiście w siedzibie Administratora.
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Ochrona danych osobowych i zgoda na kontakt mailowy i telefoniczny.
Zgodnie z obowiązującą (do 25 maja 2018 r.) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000922/U/D20160922Lj.pdf) masz prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, usuwania i żądania zaprzestania przetwarzania twoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych w AWF Katowice jest konkretna osoba (kontakt). Zdecyduj jak mają być przetwarzane Twoje dane osobowe wybierając poniższe opcje.
Abyśmy mogli komunikować się z Tobą po 25 maja 2018 roku, w związku z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych, wybierz TAK w przeciwnym razie NIE.
Jeśli chcesz na bieżąco, drogą mailową, uzyskiwać informacje o rożnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wybierz odpowiednie opcje (możesz wybrać jedną lub kilka).