Regulamin

Pobierz pełny regulamin zaakceptowany przez Kancelarię Prawną AWF Katowice

 

REGULAMIN konkurencji biegowych!!!

1. Cel imprezy - Promowanie aktywnego trybu życia, wspomnienie wybitnego polskiego Himalaisty Jerzego Kukuczki, Promocja AWF Katowice i Miasta Katowice.

2. Organizatorem jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 

3. Miejsce i termin - Zawody rozegrane zostaną w Katowickim Parku Leśnym w Katowicach Muchowcu dnia 11 maja 2019r. o godzinie 10.00 podczas Katowickiego Festiwalu Biegowego.

4. Opłata startowa i zgłoszenia udziału odbywają się za pomocą systemu elektronicznego zgodnie z harmonogramem znajdującym się w zakładce menu z prawej strony >>>Zgłoszenia i opłaty startowe - konkurencje biegowe lub kliknij tutaj

UWAGA!!!

Dokonanie zgłoszenia i wniesienie opłaty startowej w biurze zawodów możliwe jest w ramach limitu 10 szt. numerów startowych na konkurencję przygotowanych przez organizatora Festiwalu

Organizator nie zwraca wpisowego osobom rezygnującym ze startu oraz nie przenosi opłaty startowej na inne osoby, inne konkurencja Festiwalu lub kolejne zawody.

Prawo do bezpłatnego startu w Festiwalu mają:

a) zwycięzcy klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn w dotychczasowych edycjach Festiwalu,

b) zawodnicy zaproszeni przez Komitet Organizacyjny biegu.

5. Biuro zawodów - czynne będzie w dniu 10 maja 2019 w godzinach 12.00-18.00 na stadionie AWF Katowice ul. Kościuszki 84 oraz w dniu zawodów od godziny 8.00 do 12.00 na parkingu w okolicy startu (Katowice Muchowiec, ul. Francuska 180). Godziny pracy Biura zawodów będą dopasowane do harmonogramu startów poszczególnych konkurencji Festiwalu.

Wszyscy zawodnicy, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów osobiście! Podczas weryfikacji należy posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia.

ZAWODNIK MUSI ZWERYFIKOWAĆ SIĘ OSOBIŚCIE ponieważ wymagane jest podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów.

6. Pomiar czasu realizowany jest przez profesjonalną firmę Domtel-Sport. Limit czasu biegu maratońskiego wynosi 6 godzin a w półmaratonie wynosi 4 godziny.

7. Dystanse biegowe – organizatorzy zaplanowali cztery dystanse biegowe dla uczestników Festiwalu:

 • Maraton Kukuczki
 • Półmaraton
 • Bieg na 10km
 • Bieg na 5 km

8. Trasa – konkurencje biegowe odbywać się będą na trasach zlokalizowanych na terenie Katowickiego Parku Leśnego. Dokładne mapy tras poszczególnych dystansów dostępne będą na stronie internetowej Festiwalu do końca marca 2019 roku.

9. Pakiet startowy - w ramach opłaty startowej organizatorzy proponują wybór między dwoma pakietami startowymi:

 • podstawowy
 • standardowy

W ramach poszczególnych pakietów uczestnik otrzymuje:

 • Pakiet Podstawowy - numer startowy, pamiątkowy medal, punkt odżywczy
 • Pakiet Standardowy - numer startowy, pamiątkowy medal, punkt odżywczy, koszulka okolicznościowa, posiłek regeneracyjny, napój izotoniczny, dodatki od sponsorów.

 

10. Warunki uczestnictwa:

A. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora. UWAGA!!! dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Festiwalu oraz ze złożeniem oświadczenia o:

 • braku przeciwwskazań medycznych do udziału w biegu lub marszu Nordic Walking,
 • udziale w konkurencjach Festiwalu z własnej woli i na własną odpowiedzialność,
 • zapoznaniu się przepisami PZLA i IAAF w zakresie jakim dotyczą one niniejszego Festiwalu
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.
 • wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie zdjęć lub zapisu wideo wizerunku.

B. Uczestnicy, którzy w dniu biegu nie ukończyły 18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

11. Klasyfikacje i nagrody - Podczas zawodów prowadzone będą odrębne klasyfikacje w kategoriach wiekowych

• OPEN Kobiet i Mężczyzn

• klasyfikacje w kategoriach wiekowych zgodnie z zapisem zamieszczonym w pkt 2 w zakładce menu z prawej strony >>>Klasyfikacje i nagrody (lub kliknij tutaj).

Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji wiekowych jest ukończenie biegu przez minimum czterech zawodników w danej kategorii. W przypadku startu mniejszej ilości zawodników zostaną oni sklasyfikowani w kategorii młodszej.

Nagrody:

 • Szczegółowe informacje dotyczące nagród w poszczególnych konkurencjach Festiwalu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Festiwalu najpóźniej do 15 kwietnia 2019r.
 • Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział w ceremonii dekoracji z numerem startowym przypiętym w widocznym miejscu, z przodu – w przypadku nieobecności laureatów nagrody przepadają i nie będą wręczone w innym terminie ani wysyłane.
 • Dekoracje odbędą się ok. 1 godziny po zakończeniu konkurencji.

12. Postanowienia końcowe

 • Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF (www.pzla.pl, www.iaaf.org) oraz niniejszy regulamin. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z nimi.
 • Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników Festiwalu.
 • Organizator ma prawo usunąć z trasy Festiwalu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Festiwalu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 • Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 • Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
 • Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną w czasie imprezy (na trasie i mecie).
 • Uczestnicy Festiwalu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z Festiwalem z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • Katowicki Festiwal Biegowy jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 • Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów do 30 minut po zakończonej konkurencji i po uiszczeniu opłaty w kwocie 200 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu.
 • Przekazanie numeru startowego innej osobie powoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w Festiwalu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie, ani wymianie na pieniądze.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
 • Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w Festiwalu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
(--) Podpis Radcy Prawnego AWF Katowice