Kształcenie kadr dla sportu

 

Kształcenie kadr dla sportu – zintegrowany program uczelni

 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

1.2 Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

1.4 Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

1.5 Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18

1.7 Okres realizacji projektu: od: 2019-05-01 do: 2023-04-30

 

Kierownik projektu: dr hab. Rajmund Tomik prof. nadzw. AWF Katowice

(wniosek w trakcie negocjacji)