Nowelizacja ustawy o finansowaniu nauki - premiowane badania strategiczne dla rozwoju kraju

Zakończyły się prace parlamentarne nad zmianą ustawy o finansowaniu nauki. Po pięciu latach od wprowadzenia reformy porządkuje ona i doprecyzowuje wprowadzone w 2010 r. rozwiązania  i jeszcze silniej niż dotychczas akcentuje projakościowe finansowanie nauki.

Największe środki mają trafiać do tych jednostek i naukowców, których praca może mieć najsilniejszy wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

– Jeżeli uważamy, że nauka ma być siłą napędową gospodarki, to jej jakość jest dla nas kwestią kluczową – stwierdza minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Oznacza to też wspieranie najlepszych. Przy podziale środków podstawowe znaczenie będzie mieć kategoria naukowa, którą  otrzyma jednostka – dodaje.

W nowej ustawie udało się m.in. uregulować kwestie strategicznej infrastruktury badawczej i Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Mapa obejmie nie tylko przedsięwzięcia o unikalnym charakterze w skali krajowej i międzynarodowej, ale także te mające szczególne znaczenie dla rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki.|

Zaproponowane zmiany wzmocnią też aktywność Polaków w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Nowelizacja umożliwi m.in. finansowanie działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą. 

W projekcie znalazła się też wyczekiwana przez środowisko młodych badaczy definicja „osoby rozpoczynającej karierę naukową”. W kategorii tej będą się mieścić osoby prowadzące działalność naukową bez względu na wiek (w odróżnieniu od „młodego naukowca”, który nie ukończył 35 lat).

Nowelizacja przyspieszy także procedury związane z rozdziałem środków na utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych za pomocą algorytmu, bez konieczności zasięgania dodatkowych opinii ekspertów w tym względzie, czy objęcia finansowaniem w ramach działalności statutowej kosztów komercjalizacji działalności badawczo-rozwojowej jednostek.

System POL-on zostanie z kolei rozbudowany o dane o systemie nauki. Uwzględnione zostaną w nim informacje o osiągnięciach naukowych jednostek, innowacyjnych, wdrożeniowych. Dostęp do większości z nich będzie otwarty i powszechny.

Rozszerzona zostanie też definicja działalności upowszechniającej naukę. W ustawie zapisano również podstawowe kryteria, uwzględniane przy przyznawaniu środków na naukę (szczegółowe zostaną zawarte w rozporządzeniu).

Szczegóły zmian:

 1. Zmiany w sposobie finansowania działalności statutowej jednostek naukowych:
  - określenie parametrów uwzględnianych w algorytmie służącym do ustalania wysokości dotacji na utrzymanie potencjału badawczego,
  - zapewnienie stabilnego systemu finansowania kosztów utrzymania SPUB ( dotacja przyznawana na 3 lata),
  - uproszczenie procedur administracyjnych przy przyznawaniu dotacji na utrzymanie potencjału badawczego,  
  - możliwość zwiększania dotacji poza algorytmem w szczególnych przypadkach określonych w ustawie (algorytm nie jest w stanie objąć wszystkich specyficznych aspektów działalności jednostek naukowych),
  - umożliwienie przeznaczania dotacji na działania związane z komercjalizacją wyników działalności badawczo-rozwojowej, 
  - umożliwienie przeznaczania dotacji na zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.
 2. System Informacji o Nauce:
  - Przepisy upoważniają ministra nauki do prowadzenia Systemu Informacji o Nauce, w którym przetwarzane będą informacje na temat jednostek naukowych oraz ich osiągnięć naukowych, innowacyjnych, wdrożeniowych i innych. System ma działać w ramach systemu informatycznego POL-on,
 3. Finansowanie inwestycji w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej:
  - Wprowadzenie definicji Strategicznej Infrastruktury Badawczej – będzie to duża infrastruktura badawcza, w tym infrastruktura techniczna i budowlana, ujęta w wykazie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, stanowiącym Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej,
  - Modyfikacja przepisów dotyczących finansowania dużej i strategicznej infrastruktury badawczej, inwestycji budowlanych, w tym podejmowanych w ramach współpracy międzynarodowej.
 4. Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą – wprowadzenie przepisów umożliwiających:
  - finansowanie wniesienia wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej,
  - finansowanie działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą.
 5. Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN):
  - koncentracja środków na zadania najlepiej promujące osiągnięcia polskiej nauki doprecyzowano katalog zadań związanych z upowszechnianiem nauki,
  - wydawcy czasopism, którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych czasopism przez internet, będą mogli otrzymać środki na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechnianie informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych.

Informacje o ustawie w serwisie sejmowym.

Źródło: https://www.nauka.gov.pl