Zadania działu

Zadania w zakresie toku studiów i organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego:

 • przygotowywanie projektów regulaminu studiów i zmian w nim; redagowanie decyzji dotyczących odwołań z tego zakresu;
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia za dydaktyczne godziny ponadwymiarowe na bazie danych przekazywanych z katedr i dziekanatów wydziałów;
 • opracowywanie rozkładów zajęć dydaktycznych, sesji zaliczeniowych i egzaminacyjnych i podawanie ich do wiadomości studentów, doktorantów i pracowników; dysponowanie zasobami lokalowymi, w tym obiektami sportowymi w zakresie zajęć dydaktycznych; zawiadamianie o zmianach terminów i prowadzenie w tym zakresie niezbędnej dokumentacji;
 • współpraca z samorządem studenckim;
 • zamawianie i przekazywanie do dziekanatów druków związanych z tokiem studiów.

Zadania w zakresie realizacji prawa studentów i doktorantów do pomocy materialnej:

 • przygotowywanie projektów regulaminów świadczeń dla studentów i doktorantów oraz zmian w nich; redagowanie decyzji dotyczących odwołań z tego zakresu;
 • przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów; przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie wysokości stawek stypendialnych, obowiązujących w danym semestrze;
 • załatwianie spraw związanych ze świadczeniami dla studentów i doktorantów z funduszu stypendialnego.

Zadania w zakresie kontroli odpłatności, związanych z usługami edukacyjnymi:

 • przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących odpłatności za studia;
 • kalkulacja kosztów kształcenia w oparciu o realizowane godziny dydaktyczne; przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne;
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą należnych opłat, wysyłanie wezwań do zapłaty; przyjmowanie podań studentów dotyczących rozłożenia na raty lub zniżki odpłatności.

Zadania w zakresie rekrutacji na studia:

 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad i trybu przyjmowania oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia, na podstawie wniosków rad wydziałów;
 • przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie organizacji rekrutacji na studia;
 • redagowanie Informatora dla kandydatów na studia.

Zadania w zakresie rekrutacji cudzoziemców:

 • przygotowywanie projektu uchwał i zarządzeń w sprawie rekrutacji, studiów i opłat pobieranych od studentów cudzoziemców
 • monitorowanie przebiegu studiów cudzoziemców.

Zadania w zakresie spraw techniczno-organizacyjnych:

 • wykonywanie obsługi sekretarskiej prorektora do spraw dydaktyki i studentów;
 • prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie realizowanych zadań.

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.