Narodowe Centrum Nauki

UWAGA! POMOCĄ PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW I REALIZACJI PROJEKTÓW  W RAMACH PROGRAMÓW NCN ZAJMUJE SIĘ DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Zadania NCN:

1. Finansowanie:

 • badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych,
 • stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych,
 • badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

2. Nadzór nad realizacją wyżej wymienionych badań naukowych.

3. Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych.

4. Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach.

5. Inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa.

6. Inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.

NCN będzie wspierać młodych naukowców przeznaczając nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.

Typy konkursów ogłaszanych przez NCN

OPUS – konkurs na projekty badawcze , w tym finasowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, niezbędnej do realizacji tych projektów.

Przykładowe wymogi konkursu:

 • okres realizacji projektów 12 , 24 lub 36 miesięcy,
 • kierownik  projektu wskazuje od  3  do  10 opublikowanych prac naukowych,
 • kosztorys może przewidywać koszty wynagrodzeń etatowych oraz dodatkowych a także możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców wyłącznie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z 27 października 2016 r.,
 • możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej,
 •  koszty pośrednie 40% (z wyłączeniem aparatury).

PRELUDIUM –konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Przykładowe wymogi konkursu:

 •  okres realizacji projektów 12, 24 lub 36 miesięcy,
 •  wysokość finansowania nie może przekraczać 70 tys. zł na każde 12 miesięcy realizacji projektu (maks. 210 tys. zł na 36 miesięcy),
 •  liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać 3 osób, wśród których może być tylko jeden samodzielny pracownik naukowy będący opiekunem naukowym,
 •  beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy,
 •  możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30 % wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu,
 •  koszty pośrednie 40% (z wyłączeniem aparatury).

SONATINA – konkurs na projekty badawcze realizowane prze osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Przykładowe wymogi konkursu:

 •  skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,
 •  nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej i chcą uzyskać w tych jednostkach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze,
 • mają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, ale chcą uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze,
 •  oprócz realizacji projektu badawczego zakłada również odbycie obowiązkowego stażu w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych – 3 - 6 miesięcy,
 •  okres realizacji projektu  24– 36 miesięcy,
 •   nie przewiduje się zakupu aparatury naukowo-badawczej,
 •  koszty pośrednie stanowią 40% kosztów bezpośrednich.

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATA BIS- konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Przykładowe wymogi konkursu:

 •  okres realizacji projektów:  SONATA 12 ,24 lub 36 m-cy, SONATA BIS 36, 48 lub 60 mcy
 •  w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, za wyjątkiem SONATY BIS – gdzie tylko kierownik może być samodzielnym pracownikiem
 •  aparatura naukowo-badawcza dopuszczalna jest w SONACIE i SONACIE BIS
 •  koszty pośrednie 40% (z wyłączeniem aparatury)

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

Przykładowe wymogi konkursu:

 •  do konkursu mogą być składane wnioski o finansowanie projektów:

- w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych

- w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej

- w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej

- przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

 •  kierownik projektu wskazuje od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze
 •  wiodący partner zagraniczny (bez finansowania) wskazuje od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych
 •  okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy
 •  wysokość finansowania: 500 tys. (12 m-cy), 1 mln (24 m-ce), 1,5 mln(36 m-cy)
 •  bez możliwości sfinansowania aparatury naukowo-badawczej

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

SYMFONIA – konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, przekraczające granice dyscyplin naukowych

MINIATRUA -  konkurs na działania naukowe

 •  ukierunkowany na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych np.: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy, wyjazd konferencyjny, wyjazd konsultacyjny.
 •  ma na celu wsparcie osób realizujących działania naukowe w planowanym ubieganiu się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki
 •  skierowany jest do osób, które:  uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego ze środków NCN, nie są laureatami konkursów NCN na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
 •  osoba ubiegająca się o finansowa musi być zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę
 •  okres realizacji projektu 12 miesięcy - z możliwością skrócenia
 •  wysokość finansowania od 5000 zł do 50 000 zł
 •  w konkursie nie przewiduje się: wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie, możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo- badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz sprzętu informatyczno-biurowego. kosztów przygotowania i wydania publikacji, koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych;
 •  koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich
 •  nabór w konkursie MINIATURA prowadzony jest w sposób ciągły – do wyczerpania środków na edycję konkursu.
 •  realizacja projektu na podstawie decyzji bez konieczności zawierania umowy

ETIUDA – konkurs na stypendia doktoranckie.

Przykładowe wymogi konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej Do konkursu mogą być składane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich:

- jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe,

 1. w których wnioskodawca przedstawi kopię uchwały rady jednostki organizacyjnej lub kopię zaświadczenia o wszczęciu przewodu doktorskiego, bądź oświadczenie o zamiarze wszczęcia przewodu doktorskiego do 30 czerwca 2017 r.;
 2.  w których wnioskodawca zaplanuje staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym i przedstawi dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę zagranicznego opiekuna naukowego na staż wnioskodawcy;
 • Stypendium doktorskie obejmuje środki finansowe na:

- stypendium naukowe – 4 500 zł na okres od 6 do 12 miesięcy

- pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego – 9 000 zł miesięcznie

- pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego.- od 1 000 zł do 10 000 zł

FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

POLONEZ – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

BEETHOVEN – konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i om sztuce oraz wybranych nauk ścisłych i technicznych , realizowany przez zespoły polsko-niemieckie

DAINA – konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze,

UWERTURA – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

DIOSCURI – konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

SHENG – konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.