Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo.

Konkursy ogłaszane przez MNiSW

Diamentowy Grant

Co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

 • do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich 
 • wnioski mogą składać jednostki naukowe posiadające kategorię naukową A+, A lub B, w których wybitnie uzdolniony student lub absolwent w ramach programu „Diamentowy Grant” będzie realizować badania naukowe określone we wniosku o finansowanie
 • okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może przekroczyć 220 000 zł.
 • miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionemu studentowi lub absolwentowi realizującemu badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant” nie może być niższe niż 2500 zł

Dialog

Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

 •  implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
 •  pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
 •  wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych

Wnioskodawcą mogą być:

 • jednostki naukowe,
 • podmioty działające na rzecz nauki,
 • konsorcja.

Dofinansowanie dla jednego projektu: od 100 000 zł do 2 000 000 zł. Czas realizacji: do 24 miesięcy Nabór ciągły: do 30 czerwca 2019 r.

Program obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

„Doskonałość naukowa” służy finansowaniu projektów mających na celu:

 • umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,
 • kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,
 • wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo dydaktycznej,
 • kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki,
 • podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
 • identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki.

„Nauka dla innowacyjności” służy finansowaniu projektów mających na celu:

 • otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
 • wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
 • upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką.

„Humanistyka dla rozwoju” służy finansowaniu projektów mających na celu:

 • rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
 • wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa.
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.