Komisja Europejska

Komisja Europejska (KE) jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, odpowiedzialnym za bieżącą politykę Unii, nadzorującym prace wszystkich jej agencji i zarządzający jej funduszami. Ponad połowa środków unijnych jest przydzielana za pośrednictwem pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Funduszami tymi zarządzają wspólnie Komisja Europejska i kraje UE.

Fundusze te mają na celu inwestowanie w tworzenie miejsc pracy oraz zrównoważoną i zdrową europejską gospodarkę i ochronę środowiska.

Fundusze strukturalne i inwestycyjne koncentrują się na pięciu obszarach:

  • badania naukowe i innowacje
  • technologie cyfrowe
  • wspieranie gospodarki niskoemisyjnej
  • zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi
  • małe przedsiębiorstwa.

 

HORIZON 2020 to mechanizm Unii Europejskiej, finansujący działania wspierające idee Innowacyjnej Unii w Europie 2020, inicjatywa ma na celu zapewnienie konkurencyjności Europy w świecie. W zakresie swoich badań i innowacji ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.

HORIZON 2020 to program finansowania badań prowadzony przez Komisję Europejską na lata 2014-2020. Jest to następca 7 Programu Ramowego realizowanego w latach 2007-2014 i największy mechanizm finansowania badań naukowych w Europie (budżet ponad 70 mld euro)

Program obejmuje dziedziny tj.: zdrowie, żywność i biotechnologia, nauki informatyczne, nanotechnologie, energię, środowisko, transport, nauki socjoekonomiczne, przestrzeń kosmiczną oraz bezpieczeństwo.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www programu HORIZON 2020

 

Erasmus +

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

Akcja 1. Mobilność edukacyjna;

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;

Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;

program Jean Monnet;

Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

Program Erasmus+ ma ułatwić pobyt młodych ludzi na stażach za granicą, co w rezultacie przyniesie poprawę ich umiejętności i zwiększy szansę na zatrudnienie. Więcej szczegółów na temat programu można znaleźć na stronie www Komisji Europejskiej oraz  stronie internetowej programu Ersamus+ 

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem programu zamieszczonym w zakładce Poradniki i publikacje

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.