Harmonogramy konkursów 2019

2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
lp. Adresat Przeznaczenie Dane konkursu Okres naboru
1. Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja, konieczny udział przedsiębiorcy Nanomedycyna EuroNanoMed III                                  
2. Jednostki naukowe, Średnie i małe firmy, Mikrofirmy Innowacje społeczne, programy międzynarodowe Trans-Atlantic Platform Social Innovation (T-AP SI)                                 
3. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). EUREKA / Photonics21 Mirror Group Call                                 
4. Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja Choroby rzadkie EJP RD                                
5. Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja Neurologia Neuron Cofund                                
6. Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja Medycyna personalizowana PerMed                                
7. Zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) Inicjatywa CORNET: 27. Konkurs                                
8. Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, przedsiębiorstwa Projekty współpracy międzynarodowej, choroby układu krążenia, projekty prowadzone przez młodych naukowców 4. Konkurs ERA-CVD Cardiovascular Diseases                               
9. Grupy podmiotów; organizacje badawcze, przedsiębiorcy (MŚP) B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe) PolLux VIII / CORE 2019                               
10. Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej: jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) Konkurs Projekty aplikacyjne 4.1.4 POIR                                
11. Przedsiębiorcy oraz koncorcja przedsiębiorców Sektor producentów gier wideo: projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, platformy, silniki oraz techniki przetwarzania, zastosowania Sztucznej Inteligencji, nowe narzędzia i mechanizmy interakcji, cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online, narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier, rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny. Konkurs Game INN 1.2 POIR                              
12. Uczelnie Wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej Uczelnia dostępna – Działanie 3.5 PO WER                              
13. Polscy przedsiębiorcy oraz grupy podmiotów, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami Technologie materiałowe M-ERA.NET 2 Call 2019                              
14. Grupy podmiotów z udziałem przedsiębiorcy Badania przemysłowe, prace rozwojowe Współpraca Polska-Berlin/Brandenburgia (4. konkurs)                              
15. Grupy podmiotów; organizacje badawcze, przedsiębiorcy B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe) AAL Call 2019                              
16. Konsorcja naukowe, przedsiebiorstwa z sektora MŚP B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) EUREKA / Photonics21 Mirror Group Call                              
17. Grupy podmiotów; organizacje badawcze, przedsiębiorcy B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe) AAL Call 2019                             
18. MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja do trzech konsorcjantów także z jednostką naukową B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) Konkurs Szybka ścieżka 1.1.1 POIR                               
19. Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum) oraz jedna jednostka naukowa z czego Technologie i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energetyki i zielonej gospodarki oraz technologie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych negatywnymi skutkami jakości powietrza Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim 4.1.1 POIR                               
20. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP realizujące projekty poza województwem mazowieckim B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe Konkurs Seal of excellence 1.1.1 POIR                          
21. Jednostki naukowe, konsorcja jednostek naukowych, uczelnie, konsorcja uczelni, konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw, konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw Wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Infrastruktura badawcza (OPI) 4.2 POIR                               
22. MŚP, duże przedsiębiorstwa i ich konsorcja B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) w sektorze stalowym. Konkurs INNOSTAL 1.2 POIR                              
23. Konsorcja naukowe, przedsiebiorstwa z sektora MŚP B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) EUREKA 2019                             
24. Polskie jednostki naukowe i przedsiebiorstwa małe i średnie Badania przemysłowe i prace rozwojowe, badania podstawowe do 10% kosztów projektu Współpraca polsko-tajwańska, VII konkurs                                
25. Uczelnie Projektowanie uniwersalne, umożliwiające studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług Projektowanie uniwersalne – Działanie 3.1 PO WER                               
26. Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorstw) B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) w sektorze stoczniowym Konkurs INNOship 1.2 POIR                              
27. Zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) Inicjatywa CORNET: 28. Konkurs                              
28. Minimum 2 jednostki naukowe oraz co najmniej 1 inna niż naukowa jednostka posiadająca zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych Konkurs GOSPOSTRATEG II strategiczny                               
29. Jednostki badawcze i przedsiębiorstwa Zwiększenie efektywności wykorzystania dużej infrastruktury B+R, finansowanej z funduszy strukturalnych poprzedniej perspektywy finansowej z lat 2007-2013 poprzez jej udostępnienie jednostkom naukowym, przedsiębiorcom oraz zespołom badawczym na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych o charakterze aplikacyjnym. Konkurs INFRASTARt I krajowy                               
30. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) Eurostars-2 2.                               
31. Jednostki naukowe, centra naukowe PAN, centra naukowe uczelni, osoby fizyczne, spełniające warunki określone w regulaminie konkursu Wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych Konkurs TANGO IV krajowy                             
32. MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja do trzech konsorcjantów także z jednostką naukową B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) Konkurs Szybka ścieżka 1.1.1 POIR                               
33. Konsorcjum minimum trzech i maksimum siedmiu podmiotów w tym minimum jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy Opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i nowoczesnych technologii materiałowych objętych zakresem tematycznym Konkursu Konkurs TECHMATSTRATEG III strategiczny                               
34. Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa (Lider konsorcjum) i jedno przedsiębiorstwo albo dwie jednostki naukowe Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w obszarze gazownictwa Wspólne Przedsięwzięcie INGA 4.1.1 POIR                                
35. Grupy podmiotów; przedsiębiorcy B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe) VII konkurs PL-IL                                
36. Doktoranci, nauczyciele akademiccy nie posiadający stopnia doktora lub posiadający stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat Realizacja projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy Konkurs LIDER XI krajowy                                  

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 29 listopada br. opublikowało harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2019 r., które zapewnią, podobnie jak w poprzednich latach szeroką ofertę wsparcia dla badań i innowacji, szczególnie skierowanych do przedsiębiorców i konsorcjów z ich udziałem. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłosić w przyszłym roku łącznie 10 konkursów dofinansowanych z POIR. Całkowity budżet konkursów ogłaszanych w przyszłym roku przez Centrum wyniesie 3,09 mld zł (łącznie w I i IV osi priorytetowej).

Harmonogram konkursów ogłaszanych przez NCBR w 2019 r. znajduje się na stronie www.ncbr.gov.pl . Można go także pobrać tutaj.

Szczegółowe informacje odnośnie konkursów NCBR – nowości i zmiany

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Najważniejszym elementem oferty NCBR pozostają konkursy w formule tzw. „Szybkiej ścieżki” (poddziałanie 1.1.1). Dotychczas wyodrębnione dwie ścieżki wsparcia dla MŚP oraz dla dużych przedsiębiorców i ich konsorcjów, zostaną zastąpione dwoma konkursami, w których ubiegać mogą się MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja. Nowością, będzie możliwość udziału konsorcjów, których liderem będzie także MŚP oraz dopuszczenie do uczestnictwa w konsorcjach jednostek naukowych (co wynika ze zmian w Programie zaakceptowanych przez Komisję Europejską oraz z nowych kryteriów wyboru projektów przyjętych przez KM POIR w październiku br.). Na dwa konkursy „Szybkiej ścieżki” w poddziałaniu 1.1.1. POIR przeznaczonych będzie łącznie 2,15 mld zł. Pierwszy konkurs w nowej formule z budżetem 1,05 mld zł zostanie ogłoszony 28 lutego 2019 r. 

Kolejną nowością w poddziałaniu 1.1.1. będzie konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności, wpisujący się w założenia rządowego programu „Dostępność Plus”. Na konkurs przeznaczono 50 mln zł, a zostanie on ogłoszony tak jak pierwszy konkurs „Szybkiej ścieżki” – 28 lutego 2019 r. 

Podobnie jak w latach 2017-2018 NCBR umożliwi dofinansowanie projektów, które w ramach konkursu SME Instrument (Faza II) ogłaszanego w ramach Horyzontu 2020 uzyskały certyfikat „Seal of Excellence”. Wnioski w ramach tej ścieżki dofinansowania będzie można składać od 1 kwietnia do 29 listopada przyszłego roku.

W działaniu 1.2 Programy sektorowe NCBR, na podstawie opinii Rady Centrum, ogłosi trzy konkursy: dla programu GameINN (ogłoszenie konkursu planowane jest już na 15 stycznia 2019), INNOSTAL (ogłoszenie konkursu: 15 marca 2019) oraz INNOship (ogłoszenie konkursu: 15 kwietnia 2019). Nowością w tych konkursach będzie możliwość, analogicznie jak w poddziałaniu 1.1.1., uczestnictwa w konsorcjach jednostek naukowych. 

Całkowita alokacja dla działanie 1.2 wyniesie ok. 490 mln zł.

Wszystkie planowane obecnie konkursy w I osi priorytetowej POIR będą przeznaczone, podobnie jak w 2018 r., dla podmiotów realizujących projekty poza województwem mazowieckim. Łączna alokacja dla konkursów w tej osi to 2,74 mld zł.

Priorytet IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

W 2018 r. planowane są dwa nowe konkursy w ramach Wspólnych przedsięwzięć w poddziałaniu 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki. Pierwszy z nich, przewidziany do ogłoszenia już 7 marca 2019 r., będzie realizowany w formule współpracy z regionami, gdzie partnerem NCBR będzie Samorząd Województwa Dolnośląskiego (budżet konkursu to 50 mln ze środków POIR). W trzecim kwartale przyszłego roku NCBR planuje ogłosić drugi konkurs dla Wspólnego Przedsięwzięcie INGA (NCBR z PGNiG S.A. oraz GAZ-SYSTEM S.A.).

W 2019 r. dla konkursów przeznaczonych dla konsorcjów z udziałem jednostek naukowych został zaplanowany jeden konkurs – w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne. Konkurs zostanie ogłoszony 1 lutego 2019. Wnioski w ramach konkursu będzie można składać od 4 marca do 30 kwietnia przyszłego roku. Dostępna alokacja to 140 mln zł. Nie przewiduje się organizowania konkursu w poddziałaniu 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (projekty przewidywane do realizacji w formule RANB, o ile wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje będzie można realizować w formule projektów aplikacyjnych w poddziałaniu 4.1.4).

Podobnie jak w przypadku konkursów w I osi priorytetowej POIR, wszystkie konkursy w IV osi POIR będą przeznaczone dla beneficjentów realizujących projekty poza województwem mazowieckim. Łączna kwota wsparcia ze strony NCBR w poddziałaniach 4.1.1 i 4.1.4 to 350 mln zł (plus 50 mln zł dla konkursu w poddziałaniu 4.1.1. dla Wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Śląskim, ogłoszonym w 2018 r., którego nabór kończy się 28 lutego 2019).

Uzupełnieniem oferty NCBR w IV osi będzie kolejny konkurs w działaniu 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, przeprowadzony przez Instytucję Wdrażającą POIR: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Budżet tego konkursu to 750 mln zł (termin ogłoszenia: 2 kwietnia 2019).

Zachęcamy także do zapoznania się z informacją na temat przyszłorocznego harmonogramu konkursów POIR na stronach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.