Gdzie pozyskać fundusze na projekty?

Pierwszą podstawową kwestią przy poszukiwaniu źródła wsparcia finansowego dla naszego projektu jest określenie jego charakteru. Czy będzie to projekt badawczy, edukacyjny, inwestycyjny, aparaturowy, a może stypendialny lub stażowy? Gdy znamy już odpowiedź na to pytanie należy zapoznać się
z ofertą konkursową instytucji finansujących projekty takich jak: Narodowe Centrum Nauki (NCN), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) czy Komisja Europejska.

Jeżeli naszym zamiarem jest realizacja projektu badawczego, ważnym jest określenie czy planowane działania będą dotyczyły badań podstawowych czy badań o zastosowaniu praktycznym.

W przypadku badań podstawowych, a są to oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, najwłaściwszą instytucją do jakiej składamy wniosek jest Narodowe Centrum Nauki, które finansuje wyłącznie badania podstawowe. Można również aplikować do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego np. o projekty z Diamentowego Grantu, do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej do programu START lub Agencji NAWA. W programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju może być finansowana jedynie niewielka część badań podstawowych projektów np. w programie Innowacje Społeczne, gdzie koszty kwalifikowane badań podstawowych mogą stanowić maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych projektu ogółem. Dofinansowanie przeznaczone na badania podstawowe może zostać udzielone wyłącznie jednostce naukowej w przypadku uzasadnionym specyfiką projektu.

Jeżeli nasz projekt jest z zakresu badań o zastosowaniu praktycznym, takie jak: badania stosowane (prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce), badania przemysłowe (badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług) czy prace rozwojowe (nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii
i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, najwłaściwszą instytucją do jakiej składamy wniosek jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które finansuje w największym stopniu badania o zastosowaniu praktycznym. Można również aplikować do programu TANGO (wspólna inicjatywa NCN i NCBR na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych) lub Agencji NAWA.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.