Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). działa od roku 1991. Jest to pozarządową apolityczna instytucją typu non profit, która realizuje misje wspierania nauki. Jest największym pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Wspiera wybitnych uczonych i zespoły badawcze we wszystkich dziedzinach nauki. Wspomaga innowacyjne przedsięwzięcia i komercjalizację odkryć oraz wynalazków naukowych.

FNP udziela wsparcia finansowego w oparciu o środki własne i fundusze strukturalne. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizowane są programy grantowe ukierunkowane na współprace nauki z biznesem:

FIRST TEAM - granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. W ramach programu finansowane są projekty trwające do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia,

HOMING - granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy,

POWROTY - granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

TEAM - granty na projekty zespołowe prowadzone przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach.

TEAM-NET - Program TEAM-NET oferuje jednostkom naukowym środki na finansowanie interdyscyplinarnych badań naukowych realizowanych przez sieć współpracujących zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców.

TEAM-TECH - granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.

TEAM-TECH Core Facility - granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Do konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy
o budżecie w wys. ok. 3 500 000 zł.

TEAM-TECH Core Facility Plus - granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy o budżecie w wys. ok. 1 500 000 zł. Wnioskodawca na etapie składania aplikacji proponuje 2-3 osobowy zespół.

FNP wspiera również projekty stypendialne w ramach programów:

START - roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej, którzy nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku i posiadających udokumentowane osiągnięciaw swojej dziedzinie badań.

MISTRZ - subsydia profesorskie mające na celu wspieranie wybitnych uczonych: umożliwienie im intensyfikacji prowadzonych dotychczas prac badawczych lub podjęcie nowych kierunków badań.

Więcej szczegółów na stronie internetowej FUNDACJI 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.