RPO województwa śląskiego: 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Do 28 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I, Regionalny Program Operacyjny województwa śląskiego. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.
Zgodnie z dokumentacją konkursową podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:
  • Przedsiębiorstwa
  • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
  • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
  • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
  • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
  • Konsorcja przedsiębiorstw.

Niniejszy konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw (złożonych z co najmniej dwóch przedsiębiorstw) oraz konsorcjów przemysłowych (złożonych z minimum jednego przedsiębiorstwa i jednej organizacji badawczej
i upowszechniającej wiedzę), planujących realizację projektów polegających na prowadzeniu prac eksperytmentalno - rozwojowych. W ramach konkursu istnieje również możliwość uzyskania przez przedsiębiorstwa wsparcia na prace przewdrożeniowe i komponent wdrożeniowy. Wspierane projekty powinny prowadzić do zwiększenia liczby wdrożeń rozwiązań minimalizujących przyczyny i skutki negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim. W konsekwencji zmniejszone zostaną stężenia podstawowych zanieczyszczeń powietrza, zarówno gazowych jak i pyłowych, co spowoduje poprawę jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców województwa śląskiego, a także wpłynie na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Planowane interdyscyplinarne projekty mogą obejmować między innymi takie dziedziny, jak: energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, transport czy medycyna i przyczynią się do rozwoju różnych gałęzi gospodarki oraz poprawią jej konkurencyjność, muszą być one jednak zgodne z zakresem Agendy Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Śląskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. „Silesia pod błękitnym niebem”.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.