Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego"

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego.

Materiały

Informacja o konkursie w serwisie BIP MNiSW