REKRUTACJA! Kurs szkoleniowy na stopień INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ WSPINACZKA

Akademickie Centrum Kształcenia Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach organizuje kurs szkoleniowy (cześć specjalistyczna) na stopień: instruktor rekreacji, specjalność - wspinaczka skałkowa. 

Kurs planowany jest w okresie od końca marca do końca czerwca 2018 roku w systemie spotkań weekendowych (spotkania na ścianie AWF Katowice i w skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej). Ogółem 96 godzin zajęć, 5 weekendów + 1 dzień na egzamin.

 

Rekrutacja uczestników:

Akademickie Centrum Kształcenia AWF Katowice,

40-065 Katowice ul. Mikołowska 72A

awf.katowice.pl/uczelnia/akademickie-centrum-ksztalcenia

sekretariat pokój nr 219 - Nowa Hala Sportowa AWF,

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

telefon (032) 207 51 19, tel/tax. (032) 207 53 38, k.stolecka@awf.katowice.pl

 

Terminy:

do 28 lutego 2018 - przyjmowanie zgłoszeń do ACS

24-25 marzec  2018 - rozpoczęcie Kursu, I zjazd.

Kurs zostanie uruchomiony przy minimum 12 uczestnikach!!!

Kadra:

 • kierownik kursu: dr Artur Magiera - trener wspinaczki sportowej, Zakład Turystyki Aktywnej i Przygodowej AWF Katowice; kontakt:  a.magiera@awf.katowice.pl,
 • dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski prof. nadz. - trener wspinaczki sportowej, Zakład Pedagogiki i Psychologii AWF Katowice,
 • Darek Porada - instruktor PZA. instruktor sportu o specjalnościach wspinaczki sportowej oraz wysokogórskiej.

 

Koszt części specjalistycznej: 1000 zł

 

 

Uprawnienia:

Uprawnienia posiadacza stopnia instruktorskiego instruktor rekreacji ruchowej o specjalności wspinaczka skałkowa określa program szkolenia. Pozwala na organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez charakterze wspinaczkowym i/lub parawspinaczkowym (np. z wykorzystaniem technik linowych) dla klientów indywidualnych i grupowych. Terenem działania takiego instruktora mogą być: sztuczne ściany wspinaczkowe (w hali lub plenerze) oraz skałki naturalne wszędzie tam, gdzie istnieje zainstalowana sieć stałych punktów asekuracyjnych (skały/drogi ubezpieczone, o wysokości nie przekraczającej jednego wyciągu wspinania.

Instruktor rekreacji ruchowej (spec. wspinaczka skałkowa) nie jest uprawniony  do nauczania zasad wspinania i ubezpieczania się przy wykorzystaniu naturalnych punktów asekuracyjnych, zakładanych osobiście przez wspinacza.

 

Tematyka zajęć kursu (część specjalistyczna):

 1. Ogólne wiadomości o sporcie wspinaczkowym (gałęzie, sposoby uprawiania, media). Walory zdrowotne i rekreacyjne wspinaczki. Specyfika uprawiania wspinaczki halowej i plenerowej (skały).
 2. Stan uregulowań prawnych. Propedeutyka zawodu instruktora.
 3. Sztuczne ściany wspinaczkowe - rodzaje, budowa, sposoby korzystania. Operator ścian wspinaczkowych - rola, zasady pracy.
 4. Podstawy wspinania - podstawowe techniki ruchu, techniki asekuracji, techniki linowe. Urazy i kontuzje wspinaczkowe.
 5. Metodyka nauczania technik asekuracji i technik ruchu. Zasady prowadzenia zajęć wspinaczkowych - organizacja i bezpieczeństwo uczestników. Gry, zabawy i zawody wspinaczkowe. Wspinaczka osób dorosłych i mało sprawnych; Specyfika pracy z dziećmi i młodzieżą. Zasady prowadzenia zajęć w skałach - organizacja, bezpieczeństwo uczestników.
 6. Zabawy w plenerze z elementami technik linowych. Imprezy typu integracyjnego.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

W kursie może wziąć udział osoba, która:

 • dostarczy do ACK:
  • podanie-zgłoszenie (w załączniku),
  • dostarczy kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (ważne w przypadku ukończenia kierunku wychowanie fizyczne  oraz kierunku  turystyka i rekreacja),
  • zaświadczenia od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
  • zdjęcia koniecznie w wersji elektronicznej
 • uprawia skalną wspinaczkę na poziomie co najmniej VI stopnia trudności (prowadzenie w stylu OS)
 • poznała w sposób czynny (wspinanie) co najmniej dwa skałkowe rejony wspinaczkowe o różnym charakterze i posiada wystarczające doświadczenie wspinaczkowe.
 • uiściła opłatę za uczestnictwo w części specjalistycznej kursu w ustalonej kwocie.

 

Warunki uzyskania uprawnień instruktorskich:

 

 1. Zaliczona część specjalistyczna kursu, na którą składa się:
 • czynny udział we wszystkich rodzajach prowadzonych zajęć;
 • wynik pozytywnym z obowiązkowych sprawdzianów indywidualnych umiejętności wspinaczkowych i prezentacji umiejętności szkoleniowych;
 • praca dyplomowa, którą jest na ogół opracowanie zadanego tematu              z dziedziny metodyki prowadzenia zajęć szkoleniowych.
 • test z wiedzy teoretycznej zawartej w tematyce zajęć kursu.

UWAGA. Uczestnicy kursu są obowiązani ukończyć go (uzyskać stopień instruktora) przed upływem 12 miesięcy od dnia zakończenia zajęć. Nieukończenie kursu w tym terminie naraża jego uczestnika na konieczność powtórnego uczestnictwa w kursie     za pełną odpłatnością.

 

 1. Zaliczona część teoretyczna kursu (60 godzin, cena ok. 500 zł, można uzupełnić po części specjalistycznej)

Jeżeli kandydat jest absolwentem kierunku „turystyka i rekreacja”, „wychowanie fizyczne”, „sport” (studia dzienne lub zaoczne, nie dotyczy studiów podyplomowych i innych kierunków: „pedagogika z wychowaniem fizycznym”, „resocjalizacja z wychowaniem fizycznym” itp.) ma zaliczoną część teoretyczną kursu instruktora rekreacji. Jako podstawę do zaliczenia części teoretycznej należy w takim przypadku złożyć kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów zamiast kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej. Część teoretyczną można również zaliczyć posiadając uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej w innej specjalności. Należy dołączyć do dokumentów kserokopię legitymacji instruktorskiej.