Studia doktoranckie

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie określane są przez senat w drodze uchwały.

Listy przyjętych i szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia doktoranckie znajdują się na stronie Wydziału Wychowania Fizycznego.

Studia doktoranckie w AWF Katowice realizowane są na Wydziale Wychowania Fizycznego.

Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 1 paździenika 2017 r.

Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 1 października 2015 r.

Wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich tworzą Samorząd Doktorantów, który jest reprezentowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów.