Potwierdzanie efektów uczenia się

Potwierdzenie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się, uzyskanych poza systemem studiów. Do potwierdzenia efektów uczenia się może przystąpić osoba spełniająca następujące warunki formalne:

  • posiada świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia; absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia nie obowiązuje warunek pięcioletniego doświadczenia zawodowego;
  • posiada dyplom licencjata i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  • posiada dyplom magistra i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się       Wzór wniosku      

Fizjoterapia, studia I stopnia,   plany studiow i efekty ksztalcenia     sylabusy

Fizjoterapia, studia II stopnia,   plany studiow i efekty ksztalcenia    sylabusy

Wychowanie fizyczne, studia I stopnia, plany studiow i efekty ksztalcenia    sylabusy

Wychowanie fizyczne, studia II stopnia, plany studiow i efekty ksztalcenia    sylabusy

Turystyka i rekreacja, studia I stopnia, plany studiow i efekty ksztalcenia     sylabusy

Turystyka i rekreacja, studia II stopnia, plany studiow i efekty ksztalcenia     sylabusy

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, studia I stopnia, plany studiow i efekty ksztalcenia      sylabusy

Bezpieczeństwo wewnetrzne, studia I stopnia, plany studiów i efekty kształcenia      sylabusy

Zarządzanie, studia I i II stopniaplany studiów i efekty kształcenia       sylabusy

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 43/2015 Rektora AWF Katowice z dnia 30 września 2015 r. opłata za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się wynosi 150 zł za przedmiot. Opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się wnosi się na rachunek bankowy AWF Katowice:

ING Bank Śląski SA o/Katowice, numer rachunku: 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875.

Kontakt z konsultantem:  m.bartkowiak@awf.katowice.pl ; tel. (32) 207 53 46