Kierunki, stopnie i formy studiów

Prowadzone kierunki studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia; turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, zarządzanie, studia pierwszego i drugiego stopnia; aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, bezpieczeństwo wewnętrzne, sport, studia pierwszego stopnia; trener osobisty z dietetyką sportową, studia drugiego stopnia.

Studia pierwszego stopnia - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunkach prowadzonych w AWF Katowice uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata.

Studia drugiego stopnia - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych w AWF Katowice uzyskuje się tytuł zawodowy magistra.

Jednolite studia magisterskie - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich uzyskuje się tytuł zawodowy magistra.

Studia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studia stacjonarne - forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów. Studia niestacjonarne - forma studiów wyższych, inna niż studia stacjonarne, wskazana przez senat uczelni.