Pierwsza Rada Uczelni

Oskar Kozikiewicz

26 marca 2019 roku Senat AWF Katowice przyjął uchwałę w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni. Rada jest nowym organem wprowadzonym przez ustawę Prawo szkolnictwie wyższym i nauce.

Kadencja rady uczelni przewidziana jest na 4 lata, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi kadencja pierwszej rady uczelni trwać będzie krócej – od czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Zgodnie z ustawą do zadań rady należeć będzie:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni,
 • opiniowanie projektu statutu,
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni (w tym opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania finansowego),
 • monitorowanie zarządzania uczelnią,
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat,
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

 

Skład Rady Uczelni:

 • prof.. dr hab. N. med. Paweł Buszman
 • dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ
 • dr Remigiusz Czarnecki
 • dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. AWF Katowice
 • dr hab. Krzysztof Ficek, prof. AWF Katowice
 • dr Krzysztof Nowak
 • student Daniel Ciesiulewicz