Organizacja wyborów do Senatu

administrator

Wybory do Senatu AWF Katowice odbędą się we wtorek 23 czerwca 2020 r., w hali gier zespołowych w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej z Pływalnią AWF Katowice przy ul. Mikołowskiej 72, parter. Zebrania wyborcze poszczególnych grup wyborczych rozpoczną się o poniższych godzinach:

godz. 10:00 pracownicy niebędących nauczycielami akademickim;

godz. 12:00 profesorowie i profesorowie uczelni;

godz. 13:00 pozostali nauczyciele akademiccy.

Uczestnicy zebrań wyborczych zobligowani są do noszenia środków ochrony dróg oddechowych (maseczek), posiadania własnego długopisu oraz zachowania dystansu co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami.

Uczestnicy zebrań wyborczych mogą być poddani procedurze pomiaru temperatury przy wejściu do obiektu i wypełnienia ankiety, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. postępowania w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) z dnia 9 czerwca 2020 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza


We wtorek 23 czerwca br. członkowie wspólnoty uczelni wybiorą swoich przedstawicieli do Senatu AWF Katowice. Do czwartku 18 czerwca br. do godz. 1400 członkowie wspólnoty mogą zgłaszać kandydatów. Zgłoszenia składa się w dziale właściwym do spraw pracowniczych.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wyborow-organow-uczelni-publicznych-na-kadencje-2020-2024

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce członkiem senatu może być osoba spełniająca wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7: ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie była karana karą dyscyplinarną, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami, nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje (art. 30 ust. 1 i 2 ustawy). Przepis art. 30 ust. 2 ustawy należy odnosić do konkretnych osób będących członkami senatu przez 2 następujące po sobie kadencje, nie zaś do sprawowanych przez nich funkcji w uczelni. Zatem osoby wchodzące w skład senatu przez 2 następujące po sobie kadencje z racji sprawowanej funkcji rektora, prorektora i dziekana nie mogą być członkiem senatu w kolejnej – czyli trzeciej kadencji.

 

Uczelniana Komisja Wyborcza

Katowice, 2 czerwca 2020 r.